V.O.P (Všeobecné obchodní podmínky) provozovatele internetového obchodu BH Medical s.r.o. r. o. u kupních smluv uzavřených prostřednictvím elektronického obchodu (https://ebabo.sk).

ČLÁNEK. 1 – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je BH Medical s.r.o Obeckov 29, 99 105 Sklabiná IČO: 48 276 863, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Banské Bystrici, oddíl: Sro, vložka č. 1. 28653/S, DIČ: 2120129924, IČ DPH: SK2120129924 (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“) a kupujícím (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“), jejímž předmětem je nákup a prodej zboží na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.Kontaktní údaje prodávajícího:Obchodní název: BH Medical s.r.o.Sídlo společnosti: Obeckov 29, 99 105 Sklabiná,ID: 48 276 863Zápis: v obchodním rejstříku Okresního soudu v Banské Bystrici, oddíl: Sro, vložka číslo. 28653/SDIC: 2120129924ČÍSLO DPH : SK2120129924Telefon: +421918 632 966E-mail: info@ebabo.skČíslo účtu pro bezhotovostní platby: 3549231053IBAN: SK 14 0200 0000 0035492310531.2 Provozovatel internetového obchodu zveřejňuje seznam zboží nabízeného zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi objednávat zboží prostřednictvím aplikace na internetové adrese: ebabo.sk, (dále jen „e-shop“). Tyto podmínky jsou vázány na nákup v elektronickém obchodě. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky prostřednictvím elektronického obchodu zákazník vyjadřuje, že se s všeobecnými obchodními podmínkami v plném rozsahu seznámil, rozumí jejich obsahu a všem jejich podmínkám a souhlasí s nimi.1.3 Nákupy zboží prostřednictvím elektronického obchodu mohou provádět fyzické i právnické osoby bez ohledu na právní formu.1.4 Smluvní strany se dohodly, že zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu kupující potvrzuje, že souhlasí s tím, aby se tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky vztahovaly na všechny kupní smlouvy uzavřené na webových stránkách elektronického obchodu ebabo.sk, provozované prodávajícím, na základě které prodávající dodává kupujícímu zboží prezentované na uvedených internetových stránkách (dále jen „kupní smlouva“), a na veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména uzavřením kupní smlouvy a reklamací zboží.1.5 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které se dohodnou na podmínkách odlišných od Všeobecných obchodních podmínek, mají ustanovení kupní smlouvy přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.1.6 Informace o zboží v katalogu elektronického obchodu jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a oficiálních webových stránek výrobce. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo měnit informace o zboží uvedeném v katalogu e-shopu bez předchozího upozornění. Kupující však bude před uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím informován o hlavních vlastnostech zboží nebo povaze služby v rozsahu odpovídajícím použitému komunikačnímu prostředku a zboží nebo službě.

ČLÁNEK. 2 – OBJEDNÁVKA, OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Odeslání objednávky není podmíněno registrací zákazníka v databázi provozovatele internetového obchodu, ale je podmíněno potvrzením souhlasu s VOP a zpracováním jeho osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů.2.2 Po zadání objednávky bude zákazníkovi zaslán informační e-mail s předmětem „Registrace objednávky“, který potvrdí zadání objednávky ke zpracování. Tím se vytvoří kupní smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem a potvrdí se objednávka. V případě potřeby vám na zadanou e-mailovou adresu zašleme další informace týkající se vaší objednávky.2.3 Po potvrzení objednávky bude potvrzena celková cena objednaného zboží a služeb, termín dodání a další údaje stanovené právními předpisy Slovenské republiky. V případě zjištění vyšší ceny zboží, než je cena uvedená v katalogu elektronického obchodu, je provozovatel internetového obchodu povinen před potvrzením objednávky požádat zákazníka o souhlas se změnou ceny podle aktuálního ceníku. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. Udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením objednávky provozovatelem internetového obchodu se smluvní vztah považuje za uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.2.4 V případě, že kupující nepřevezme zboží po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo požadovat náhradu škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.2.5 Všechny elektronicky přijaté objednávky se považují za návrh smlouvy a jsou závazné.2.6 Kupní smlouva je uzavřena závazným přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím.2.7 Závazným přijetím objednávky Kupujícího Prodávajícím se rozumí e-mailové potvrzení Prodávajícího Kupujícímu o přijetí objednávky po předchozím přijetí objednávky Kupujícím a po ověření dostupnosti Zboží, platných cen a termínu dodání Zboží požadovaného Kupujícím.2.8 Závazné přijetí objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo dalších služeb, údaje o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno, a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu dopravy zboží do sjednaného místa dodání zboží kupujícímu, údaje o prodávajícím (obchodní firma, sídlo, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.) a další údaje stanovené zákonem.2.9 V případě probíhajících akcí se prodej zboží na internetových stránkách prodávajícího řídí kromě těchto všeobecných obchodních podmínek také závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, je prodávající oprávněn objednávku kupujícího zrušit. O zrušení objednávky bude zákazník informován e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na účet uvedený zákazníkem, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

ČLÁNEK. 3 – PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

3.1 Prodávající je povinen:3.1.1 dodat Zboží Kupujícímu v dohodnutém množství, kvalitě a termínu na základě objednávky potvrzené Prodávajícím a zabalit je nebo vybavit pro přepravu způsobem nezbytným pro jeho uchování a ochranu,3.1.2 zajistit, aby dodané zboží bylo v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky,3.1.3 neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží, poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, např. e-mailem.3.1.4 předat kupujícímu spolu se zbožím nejpozději v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady stanovené příslušnými právními předpisy (návody ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny Kupujícím za dodané Zboží.3.3 Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo za cenu uvedenou v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů od zrušení objednávky na účet uvedený zákazníkem, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.3.4 Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby oprávněné k převzetí zboží při osobním odběru zboží na svých prodejnách v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím uhrazena předem kartou, bankovním převodem nebo prostřednictvím faktury se splatností.

UMĚNÍ. 4 – PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

4.1 Kupující byl prodávajícím informován o tom, že součástí objednávky je závazek zaplatit kupní cenu.4.2 Kupující je povinen:4.1.1 převzít zakoupené nebo objednané zboží,4.1.2 zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti, včetně nákladů na dodání zboží,4.1.3 nepoškodit dobré jméno prodávajícího,4.1.4 potvrdit převzetí zboží na dodacím listu svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.4.3 Kupující má nárok na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě, které strany dohodly v závazném přijetí objednávky.

UMĚNÍ. 5 – DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorků, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na webových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.5.2 Po vystavení faktury bude zboží odesláno zákazníkovi, pokud si tuto službu objednal. Prodávající zasílá spolu se zbožím daňový doklad – fakturu, případně i dodací list a záruční list, pokud je dodáván spolu se zbožím).5.3 Provozovatel internetového obchodu se zavazuje dodat zboží do 30 dnů od e-mailového potvrzení objednávky zákazníkovi, není-li dohodnuto jinak. Pokud provozovatel nesplnil svou povinnost dodat věc ve lhůtě uvedené v první větě, vyzve jej kupující, aby věc dodal v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu poskytne. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, má kupující právo od smlouvy odstoupit.5.4 Při doručení zboží se zákazník zavazuje doručenou zásilku před kurýrem otevřít a zkontrolovat, zda je její obsah kompletní a nejeví známky poškození (to neplatí pro bílé zboží). V případě, že zjistí neúplnost, sepíše o tom s kurýrem zápis. Zákazník je povinen ihned po obdržení zásilky zboží doma rozbalit a zkontrolovat, zda není mechanicky poškozeno. V případě mechanického poškození je zákazník povinen neprodleně informovat provozovatele internetového obchodu, který se zákazníkem dohodne další postup. Pozdější reklamace mechanického poškození lze uznat pouze tehdy, pokud kupující prokáže, že reklamované vady byly přítomny již v době převzetí zboží od dopravce. Pokud je zásilka viditelně poškozená, nepodepisujte přepravci dodací list, dokud si v jeho přítomnosti zboží pod obalem neprohlédnete! V případě poškození zboží poškození zdokumentujte (nejlépe fotografií), podejte reklamaci u doručovatele a neprodleně informujte provozovatele.5.5 Pokud zákazník (kupující) odmítne převzít a zaplatit řádně dodané zboží na dobírku bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zavazuje se tímto uhradit provozovateli internetového obchodu náklady na dopravu, stanovené dle platného ceníku Slovenské pošty a.s.5.6 Místem plnění smlouvy (dodání zboží) se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v informacích pro zákazníka při objednávce zboží. Zboží bude doručeno provozovatelem s využitím služeb třetích stran (kurýrní služba), pokud není dohodnuto jinak. V případě, že kupující nepřevezme zboží do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen převzít zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.5.7 Pokud Prodávající dodá Zboží Kupujícímu na místo určené Kupujícím v Kupní smlouvě, je Kupující povinen Zboží osobně převzít nebo zajistit, aby Zboží převzala osoba pověřená Kupujícím k převzetí Zboží uvedeného v Kupní smlouvě v nepřítomnosti Kupujícího a podepsat protokol o dodání a předání. Třetí osoba oprávněná převzít zboží uvedené v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a doklad o zaplacení zboží a písemné zmocnění. Pokud je nutné dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího v místě uvedeném v kupní smlouvě, nese veškeré náklady s tím spojené kupující.5.8 Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty sjednané v kupní smlouvě.5.9 Dodání zboží je provedeno jeho předáním kupujícímu nebo kurýrovi k přepravě kupujícímu.5.10 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím, pokud je splněna podmínka zaplacení kupní částky v plné výši.5.11. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.3 obchodních podmínek a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již uhrazenou část kupní ceny do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.5.12 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží v hotovosti nebo. platební kartou při osobním převzetí zboží, dobírkou v místě dodání zboží nebo bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v přijetí objednávky nebo na internetových stránkách prodávajícího v době před převzetím zboží. Kupující může také využít možnost spotřebitelského úvěru na splátky.5.13 Při platbě na dobírku je zákazníkovi k ceně zboží účtován příplatek dle aktuálního ceníku za dopravu, který je uveden na stránkách elektronického obchodu. Celkovou platbu za dobírku zaplatí zákazník kurýrovi v plné výši při převzetí zásilky.5.14 V případě platby bankovním převodem provede zákazník platbu ihned po potvrzení objednávky, nejpozději však do 3 kalendářních dnů. Zakoupené zboží bude odesláno až po zaplacení ceny, což znamená připsání celé ceny zboží včetně případného příplatku za dopravu na účet provozovatele internetového obchodu. Pokud není platba připsána na účet provozovatele internetového obchodu do tří kalendářních dnů od potvrzení objednávky, má provozovatel právo objednávku zrušit.5.15 V případě, že Smluvním stranám vznikne nárok na vzájemnou úhradu poskytnutých služeb, vypořádají tyto závazky do 14 dnů od vzniku nároku na úhradu, tj. od platného odstoupení od Kupní smlouvy.

UMĚNÍ. 6 – KUPNÍ CENA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

6.1 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží sjednanou v Kupní smlouvě a/nebo dle ceníku Prodávajícího platného v době uzavření Kupní smlouvy, včetně nákladů na dodání Zboží (dále jen „Kupní cena“).6.2 Pokud Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu bezhotovostním převodem, je dnem úhrady den, kdy je celá Kupní cena připsána na účet Prodávajícího.6.3 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.6.4 Pokud kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží sjednanou v kupní smlouvě, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.6.5 Cena zboží zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH) a recyklační poplatky. V některých případech cena nezahrnuje náklady na doručení objednaného zboží na místo určení, které je poskytováno jako doplňková služba (tyto případy jsou uvedeny v ceníku dopravy zveřejněném na webových stránkách ebabo.sk). Všechny propagační akce platí do vyprodání zásob, pokud není u konkrétního produktu uvedeno jinak.6.6 Provozovatel internetového obchodu může před potvrzením objednávky změnit cenu zboží uvedenou v katalogu elektronického obchodu u objednávek všech produktů v případě změny právních předpisů, změny směnných kurzů, výrazného zvýšení inflace a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží, nebo pokud zjistí, že cena byla uvedena nesprávně. Provozovatel internetového obchodu je povinen zákazníka o této skutečnosti informovat. Před potvrzením objednávky je provozovatel internetového obchodu povinen vyžádat si souhlas zákazníka se změnou ceny podle aktuálního ceníku. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.6.7 Při nákupu v internetovém obchodě nejsou k dispozici žádné klubové, členské ani zaměstnanecké slevy.

UMĚNÍ. 7 – NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy zboží od prodávajícího převezme, nebo pokud tak neučiní včas, v okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

ČLÁNEK. 8 – ZÁVAZNÁ NABÍDKA, ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

8.1 Provozovatel internetového obchodu je vázán nabídkou včetně ceny zboží od potvrzení objednávky elektronickou zprávou s předmětem „Potvrzení objednávky“ až do uplynutí dodací lhůty dohodnuté se zákazníkem.8.2 V případě, že objednávka nebyla potvrzena – nejpozději však do 24 hodin od jejího obdržení, má zákazník právo ji zrušit. V tomto případě není zákazníkovi účtován storno poplatek.8.3 V případě, že kupující nepřevezme zboží po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo požadovat náhradu škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.8.4 Pokud zákazník zruší objednávku z důvodu nedodržení zveřejněné ceny nebo dodací lhůty ze strany provozovatele internetového obchodu, storno poplatek nebude účtován a zaplacená záloha nebo celá částka bude vrácena do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) bankovním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se kupující nedohodnou jinak.8.5 Zákazník může objednávku zrušit zasláním žádosti na e-mailovou adresu info@ebabo.sk, telefonicky nebo osobně v provozovně prodávajícího, (BH Medical s.r.o Obeckov 29, 99 105 Slabiná).8.6 Provozovatel internetového obchodu má právo zrušit objednávku, pokud z důvodu výprodeje nebo nedostupnosti zboží není ani po vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm rozumně požadovat, schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené v těchto obchodních podmínkách nebo za cenu uvedenou v e-shopu, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.8.7 Provozovatel internetového obchodu má právo zrušit objednávku i v případě, že se mu nepodaří kontaktovat zákazníka – telefonicky, e-mailem (do 14 pracovních dnů od přijetí elektronické objednávky od zákazníka, resp. od jejího potvrzení).8.8 O zrušení objednávky bude zákazník prokazatelně informován telefonicky nebo e-mailem.8.9 V případě, že kupující již zaplatil za zrušenou objednávku zboží část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky), a to bezhotovostním převodem na jím určený účet.8.10 Vracet lze pouze nepoužité, nepoškozené a pokud možno v původním obalu.8.11 Pokud jsou splněny podmínky pro vrácení zboží, bude kupujícímu vrácena celá částka zaplacená za zboží.

ČLÁNEK. 9 – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Správce přijal vhodná technická, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, zejména s ohledem na použité technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů, jakož i rozsah možných rizik, která mohou narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů.

ČLÁNEK. 10 – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

10.1 Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžiku, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud10.1.1 zboží objednané kupujícím v jedné objednávce bude dodáno odděleně, a to v okamžiku převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, nebo v případě, že10.1.2 dodá zboží sestávající z více než jedné části nebo kusu, v okamžiku převzetí poslední části nebo kusu, nebo pokud10.1.3 dodávat Zboží opakovaně ve vymezeném časovém období, a to v okamžiku převzetí prvního dodaného Zboží.10.2 Odstoupení od kupní smlouvy se řídí ustanoveními 8.3 a 2.5 těchto všeobecných obchodních podmínek. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.10.3 Pokud se provozovatel internetového obchodu a zákazník nedohodnou jinak, nemůže zákazník odstoupit od smlouvy v případě zboží vyrobeného podle specifických požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží, které nelze pro jeho vlastnosti vrátit.10.4 V případě platného a účinného odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel internetového obchodu zákazníkovi zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na jím určený účet nebo poštovní poukázkou. Pokud je zboží vráceno nekompletní, poškozené, resp. ve stavu, který vykazuje zanedbání přiměřené péče ze strany zákazníka nebo nadměrné nepřiměřené opotřebení ze strany zákazníka, je zákazník povinen uhradit náklady, které vznikly provozovateli internetového obchodu při uvedení výrobku do původního stavu.10.5 Zákazník může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne doručení zboží, a to písemně na e-mailovou adresu info@bebabo.sk. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit telefonicky ani zasláním textové zprávy.10.6 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží sjednaného v kupní smlouvě ukončil výrobu nebo provedl takové významné změny, které znemožnily plnění závazků prodávajícího z kupní smlouvy, nebo z důvodu vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené v těchto obchodních podmínkách nebo za cenu uvedenou v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.10.7 Odesláním objednávky prodávajícímu kupující potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle čl. § 3 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží.10.8 Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy podle předchozího článku těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat údaje v něm požadované. Odstoupením od kupní smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím, včetně originálu dokladu o koupi, záručního listu, návodu k použití apod. a nejlépe v originálním balení zasláním nebo přinesením na adresu BH Medical s.r.o Obeckov 29, 99 105 Slabiná.10.9 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se od počátku i jakákoli doplňková smlouva související se smlouvou, od níž kupující odstoupil.10.10 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před počátkem běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.10.11 Při odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu všechny platby, které Kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, zejména Kupní cenu, včetně nákladů na dodání Zboží. Prodávající však není povinen hradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na dodání zvolené kupujícím a náklady na nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdrží oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Platba bude provedena stejným způsobem, který kupující používá k platbě prodávajícímu, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne na jiném způsobu platby.10.12 Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby podle článku 10.14 těchto Všeobecných obchodních podmínek dříve, než mu bude Zboží od Kupujícího doručeno, nebo dokud Kupující neprokáže, že Zboží bylo Prodávajícímu odesláno zpět. Platba za zakoupené zboží bude proto prodávajícím kupujícímu uhrazena až po doručení zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 10.11 těchto všeobecných obchodních podmínek nebo po předložení dokladu o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.10.13 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a dodá prodávajícímu zboží, které je použité a je poškozené nebo neúplné, nebo se hodnota předmětného zboží sníží v důsledku takového nakládání se zbožím, které je nad rámec nakládání nezbytného pro zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. má prodávající právo požadovat od spotřebitele náhradu za snížení hodnoty zboží.10.14 Kupující je povinen do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat nebo předat prodávajícímu zpět zboží spolu s příslušenstvím včetně originálu nákupního dokladu, záručního listu, návodu k použití apod. a pokud možno v původním obalu.10.15 Při odstoupení od smlouvy nese kupující přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy nese kupující přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze předem přiměřeně vypočítat.10.16 Podle dostupných informací se odhadované náklady na tyto náklady v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti, z níž je zboží vraceno, a na cenách, za něž poskytuje své služby kupujícím zvolený dopravce, pohybují mezi 3,80 EUR a 75,00 EUR.10.17 V případě, že kupující nesplní některou z povinností stanovených v těchto obchodních podmínkách, není odstoupení od kupní smlouvy platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu všechny prokazatelné platby dle bodu 10.14 těchto všeobecných obchodních podmínek a má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží zpět kupujícímu.10.18 Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je10.18.1 poskytování služby, pokud bylo poskytování služby zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo odstoupit od smlouvy, jakmile byla služba plně poskytnuta, a pokud byla služba plně poskytnuta,10.18.2 prodej zboží nebo poskytování služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančním trhu, které jsou mimo kontrolu prodávajícího a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy,10.18.3 prodej zboží vyrobeného podle specifických požadavků spotřebitele, zboží na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,10.18.4 prodej zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlé zkáze,10.18.5 prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné ke vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů (např. krémy, čisticí mléka a pleťové vody, čaje, oleje atd.) a jehož ochranný obal byl po dodání poškozen,10.18.6 prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,10.18.7 prodej zvukových a obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel obal rozbalil,10.18.8 prodej periodik, s výjimkou prodeje na základě smluv o předplatném a prodeje knih nedodávaných v ochranných obalech.

ČLÁNEK. 11 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změn těchto všeobecných obchodních podmínek je splněna jejich umístěním na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.11.2. Pokud je kupní smlouva písemná, musí být písemná i jakákoli její změna.11.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu užívání se považuje doba od dodání zboží kupujícímu (včetně data dodání) do data vrácení zboží prodávajícímu, respektive. předáním zboží kurýrní službě za účelem jeho přepravy prodávajícímu.11.4. Strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat zejména formou e-mailových zpráv. poštou nebo telefonicky.11.5. Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, jakož i zákon č. 634/1992 Sb. 40/1964 Z. z. Občanský zákoník a tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podrobnosti jejich uzavírání a provádění. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírají v souladu s právem Slovenské republiky. Není-li spotřebitel smluvní stranou, řídí se právní vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.11.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají vůči kupujícímu účinnosti okamžikem odeslání elektronické objednávky kupujícím.11.7. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, rozumí jejich obsahu a souhlasí s nimi v plném rozsahu.